Mobilná modulová technológia na spracovanie prašných odpadných materiálov

 REGIONÁLNE CENTRÁ PRE SPRACOVANIE PRAŠNÝCH ODPADNÝCH MATERIÁLOV

 

 

Mobilná modulová technológia na spracovanie jemných anorganických odpadných materiálov

 

Inovatívna mobilná technológia na spracovanie rôznych jemných anorganických odpadných materiálov pre výrobu nového ľahkého umelého kameniva RUGEN®  je projektovaná v modulovom prevedení na spracovanie odpadných materiálov (POM) a výrobu umelého ľahkého kameniva  tak, že jeho výkon je možné na vybudované platforme zvyšovať. Výkon zariadenie zodpovedá predovšetkým od druhov spracovávaných vstupných komponentov.

Technológia je umiestnená do sústavy prevozných kontejnerov a síl, ktoré je možné operatívne previesť na iné miesto. Vlastné zariadenie sa skladá z dvoch častí – miešacie a spracovateľské. Vlastná výroba a zretie vyrobeného umelého kameniva sa predpokladá v temperovanom prostredí od 5°C. Základnou jednotku tvorí technológia umiestená do dvoch kontejnerov.

Mobilní modulová technológia je navrhnutá pre efektívne riešenie spracovania regionálne vzniknutých jemných anorganických odpadov v rôznej kombinácií (označení odpadov podľa zatriedenia v ČR, pritom podľa rôznych platných nariadení sa v konkrétnom prípade nemusí jednať o odpad) (popolčeky, kamenné odprašky, kaly atď) .

 Základným pilierom mobilného závodu na spracovanie vyššie uvedených odpadných materiálov je výroba umelého kameniva RUGEN® pri normálnych teplotách (t≥5 °C) bez akéhokoľvek energeticky náročného procesu. Inovačná technológie spracovania umožňuje pri dostatočnom výkone výroby ekonomicky výhodné prevádzkovanie závodu s ohľadom na nízku cenu vstupných komponentov a veľmi nízku energetickú náročnosť.

Rôznou skladbou rôznych vstupných komponentov je možné vyrábať ľahké umelé kamenivo až do sypnej objemovej hmotnosti 1200 kg/m3 s pevnosťou presahujúcou aj 10 MPa. Táto variabilita umožňuje širšie uplatnenie umelého kameniva, najmä v stavebníctve.

Umelé kamenivo RUGEN® ρsypná = 650 kg/m3, CA 4 MPa

Výroba nového umelého kameniva v modulové mobilnej technológii je založená na efektívnom využití jemných anorganických odpadných materiálov, ktoré sa nachádzajú v súčasnosti veľmi malé priemyslové využitie, veľmi nízkej energetickej náročnosti výroby a jednoduchej technológie výroby.

 

Zastúpenie pre   SR   –  Šiška Oto